• Kompania investoi në teknologji për përfundimin e prodhimit, proceset kalojnë nëpër këto faza:
  • Përpunimi i materialit për riciklim dhe prodhimi i lëndës së parë të ricikluar.
  • Prodhimi i filmit plastik polietilenit nga lënda e parë ose ajo e ricikluar.
  • Shtypja e filmit plastik në përputhje me parametrat e kërkuar nga klientët ose tregu.
  • Konvertimi dhe paketimi në produktin e përfunduar të filmit plastik.

 Rritja e kapacitetit të ndërmarrjes në 300 tonë / muaj