Paralel me rrjetin e shpërndarjes është një rrjet tjetër i fortë i mbledhjes dhe përzgjedhjes së materialeve polietileni për riciklimin, duke siguruar kështu jo vetëm një pjesë të lëndëve të para primare në vend, por gjithashtu duke dhënë një ndikim të rëndësishëm pozitiv në mjedis, një kush ky për të gjitha bisneset serioze.Politikat e kompanisë kanë  synuar të orientojnë klientët në një kontratë dypalëshe, sipas së cilës kur kompania furnizon produktet përfundimtare, ajo gjithashtu mbledh materialet për riciklimin që klienti ka gjeneruar gjatë aktivitetit të saj.